11.jpg11.jpg

จำลองให้เห็นถึงกระบวนการการเรียนรู้ ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดการประเมินผล  ได้ทดลองเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติผ่านระบบ E-LEARNING ด้วยตนเอง และสามารถนำกรณีศึกษาที่ผ่านการเรียนรู้ไปปรับใช้กับการจัดการเรียนการสอนของตนเองผ่านระบบ E-LEARNING