คำอธิบายรายวิชา   3(3-0-6)

          การวางแผนกลยุทธ์ บทบาทของการวางแผนกำไรและการควบคุม รวมไปถึงการประเมินผลงานขององค์กรประเภทต่างๆ โดยเน้นการวางแผนกลยุทธ์และการใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้  การกำหนดดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน และรายงานเพื่อการควบคุมและการบริหาร