1. เพื่อจำลองให้อาจารย์ผู้สอนเห็นถึงกระบวนการการเรียนรู้ของนักศึกษา ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดการประเมินผล
2. เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนได้ทดลองเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติผ่านระบบ E-LEARNING ด้วยตนเอง
3. เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนสามารถนำกรณีศึกษาที่ผ่านการเรียนรู้ไปปรับใช้กับการจัดการเรียนการสอนของตนเองผ่านระบบ E-LEARNING