สภาพแวดล้อมทางการบัญชีโดยทั่วไป ความหมาย วัตถุประสงค์ และประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี  กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน วิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่  การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปและสมุดรายวันเฉพาะ และการผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท การปรับปรุงและปิดบัญชีเมื่อสิ้นงวด การจัดทำงบทดลอง กระดาษทำการและงบการเงิน สำหรับกิจการให้บริการ  พาณิชยกรรม  อุตสาหกรรม  การบัญชีเกี่ยวกับเงินสด ระบบเงินสดย่อย