รายงานการเงินและการเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชีวิธีการและเครื่องมือในการวิเคราะห์งบการเงินและข้อมูลทางการบัญชีอื่นที่สำคัญเพื่อการตัดสินใจ การวิเคราะห์อุตสาหกรรม ผลกระทบต่องบการเงินจากการเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่แตกต่างกัน ตลอดจนการวิเคราะห์งบการเงินรวมโดยการเน้นการใช้กรณีศึกษาหรือเหตุการณ์จริงคำอธิบายรายวิชา (Course Description)

บทบาทตลาดการเงินตลาดทุน เป้าหมายและหน้าที่ของผู้บริหารทางการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน การวางแผนและพยากรณ์ทางการเงิน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน งบประมาณเงินสด มูลค่าของเงินตามเวลา งบประมาณจ่ายลงทุน โครงสร้างเงินทุนและต้นทุนของเงิน แหล่งเงินทุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การประเมินความเสี่ยง นโยบายการจ่ายเงินปันผลและจรรยบรรณของนักการเงิน

รหัสวิชา : 413303 ชื่อวิชา (ไทย) :   การเงินและการจัดการการเงิน

จานวนหน่วยกิต 3 ( 3 0 6 ) (ภาษาอังกฤษ) :   Finance and Financial Management